τι; : εκδήλωση θεματική : Κολομβία

Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 στις 17.30

Συζήτηση με σύντροφα στη Κολομβία

Τα όρια και οι προοπτικές από την εξέγερση στην Κολομβία. Συζήτηση με σύντροφα από την αναρχική ομάδα "El Agite" (Η συζήτηση θα μεταφραστεί στα ελληνικά και αγγλικά)

Limits and possibilities from the insurrection in Colombia. Talk with comrades from the anarchist group "El Agite" (The event will be translated into English and Greek)

English below

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Η "El Agite" είναι μια μικρή ομάδα αναρχικών ταραχοποιών. Θέλουμε να μοιραστούμε την ανάλυση και τις οπτικές μας σχετικά με την κατάσταση στην Κολομβία. Στην εκδήλωση θα απευθυνθούμε σε διαφορετικούς πρωταγωνιστές από την εξεγερσιακή διαδικασία. Τα θέματα της παρουσίασής μας είναι:

- Πολιτικό πλαίσιο της εξέγερσης στην Κολομβία

- Ποια είναι τα υποκείμενα της εξέγερσης;

- Κρατική καταστολή και έμφυλη βία

- Τοποθέτηση συντρόφου από το κίνημα "Liberación de la Madre Tierra" (απελευθέρωση της Μητέρας Γης)

- Τοποθέτηση συντρόφου από την πρώτη γραμμή στην Κάλι

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"El Agite" is a small group of anarchist agitators. We want to share our analysis and perspectives about the situation in Colombia. During the event, we will reach different protagonists from the insurrectional proccess. The topics of our presentation are:

- Political context of the insurrection in Colombia.

- Who are the subjects of the insurrection?

- State represion and gendered violence.

- Intervention of a comrade from the movement "Liberación de la Madre Tierra" (Mother Earth Liberation).

- Intervention of a comrade on the first line from Cali.

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/85118/