τι; : πάρτυ θεματική : από :

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024 στις 21.30

Λάιβ/ Πάρτυ οικονομικης ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα φίλου


Last chance party για δικαστικά έξοδα φίλου
Κανένας/καμία/ κανένα μόνο του απέναντι στο κράτος

Hip-hop live/ open mics( line- up coming soon)

ακολουθεί πάρτι

( το πάρτι αυτό έχει ακυρωθεί 3 φορές, αλλά επιμένουμε )

Το πάρτυ αυτό γίνεται για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων φίλου μας που
εμπλέκεται σε ποινικές υποθέσεις. Τα συγκεκριμένα δικαστικά έξοδα (1400ε)
ήταν τα χρήματα που ζητήθηκαν από το συγκεκριμένο άτομο μόνο και μόνο για
να εμφανιστεί στο δικαστήριο, έτσι ώστε να οριστεί η ημερομηνία του
δικαστηρίου της έφεσης για ποινή (κάθειρξη 8 ετών) που του έχει αποδοθεί
ήδη.

Τα έξοδα αυτά είναι εξοντωτικά και είναι αδύνατον να καλυφθούν από το
συγκεκριμένο άτομο. Η ελληνική δικαιοσύνη η οποία πρόσφατα οπλίστηκε με νέο
ποινικό κώδικα που θα στέλνει περισσότερα φτωχά άτομα (μεταναστά ή μη) στη
φυλακή, παραδοσιακά αποτελεί μια μπίζνα εις βάρος των πιο φτωχών στρωμάτων
που είναι πιο πιθανό να στραφούν προς "εγκληματικές" πράξεις μικρής
κλίμακας. Οι εξοντωτικές ποινές για μικρής κλίμακας ποινικές πράξεις
αποτελούν ένα τρόπο παραδειγματισμού προς τα χαμηλότερα στρώματα, ιδιαίτερα
για τα μεταναστά (πρώτης ή δεύτερης γενιάς) ότι για να αποκτήσουν όλα αυτά
που είναι ήδη αυτονόητα για τους έλληνες πρέπει να δουλέψουν σκληρά,
ξεκινώντας όμως ήδη από πολύ διαφορετικές βάσεις.

Το ελληνικό κράτος θέλει να απωθήσουμε ότι το "έγκλημα" το οποίο τόσο
αποστρέφεται και τιμωρεί, όχι μόνο υπάρχει ως αποτέλεσμα της ανοχής του
αλλά είναι και κομμάτι των δραστηριοτήτων κάθε σοβαρού κράτους που σέβεται
τον εαυτό του και τους καπιταλιστές που εξυπηρετεί.

Ταυτόχρονα, το ελληνικό κίνημα συχνά απωθεί την ελληνικότητά του, το
μορφωτικό του κεφάλαιο και την ταξική καταγωγή του. Εν τέλει δε
συνειδητοποιεί τον καλά εγκατεστημένο κοινωνικό (και όχι μόνο) ρατσισμό
του. Η νομιμοφροσύνη και η κανονικότητα της αριστεράς και κάποιων κομματιών
της αναρχίας και ο συνήθης διαχωρισμός πολιτικών και ποινικών κρατουμένων
είναι άμεση αντανάκλαση των ατόμων στα οποία απευθύνονται οι κινηματικές
πρακτικές και πόσο μη συμπεριληπτικές και αυτοαναφορικές έιναι εν τέλει.

Καλύπτουμε τα δικαστικά έξοδα του φίλου μας γιατί τον αγαπάμε και είναι
φίλος μας παρόλο που ο τρόπος που έχει υπάρξει κάποιες φορές μας είναι
ξένος ή δεν εξυπηρετούσε την πολιτική καθαρότητα του πως φαντασιωνόμαστε
ένα πολιτικό υποκείμενο.

Δεν φετιχοποιούμε τις ληστείες και το σπρώξιμο, αλλά τις καταλαβαίνουμε και
δεν τις θεωρούμε ως ένα μη αποδεκτό μέσο εξασφάλισης της επιβίωσης ή της
διεκδίκησης μιας ζωής χωρίς εργασία.
Αν σας βρίσκουν σύμφωνους/ες/α τα παραπάνω θα χαρούμε να σας δούμε!
Αν περισσέψουν χρήματα θα δοθούν σε συλλογικότητες που ασχολούνται με το
μεταναστευτικό.

Κοινότητα υπάρχει μόνο στο πλαίσιο μοναδικών σχέσεων. Η κοινότητα δεν
υπάρχει. Υπάρχει μόνο η κοινότητα η οποία κυκλοφορεί.

Σεξιστικές, ρατσιστικές, ομοφοβικές, τρανσφοβικες, χοντροφοβικές,
ικανοτιστικες συμπεριφορες δεν θα γίνουν ανεκτές


Last chance party for trial expenses of our friend
Not one alone against the state

Hip-hop live/ open mics (line-up coming soon)
followed by party (line up coming soon)

(This party has been cancelled 3 times but we insist)

This party is to cover the legal expenses of our friend who is involved in
criminal cases. The specific court costs (1400e) were the money requested
from this person just to appear in court so that the trial of appeal date
can be set for a sentence (8 years imprisonment) already given to him.

These costs are excruciating and impossible to be covered by the
individual. Greek justice, recently armed with a new penal code that will
send more poor people (immigrants and non-immigrants) to prison, has
traditionally been a business at the expense of the poorest, who are most
likely to turn to small-scale "criminal" acts. Capital sentences for
small-scale criminal acts are a way of setting an example to the lower
strata, especially to immigrants (first or second generation) that in order
to obtain all that is already taken for granted for greeks, they have to
work hard, but starting from a very different unequal base.
The greek state wants us to push back that the "crime" which it so abhors
and punishes, not only exists as a result of its tolerance but is also part
of the activities of any serious state that respects itself and the
capitalists it serves.
At the same time, the greek movement often rejects its greekness, its
educational capital and its class origin. In the end, it does not realize
its well-established social (and not only) racism. The legality and
normality of the left and some parts of anarchy and the usual separation of
political and criminal prisoners is a direct reflection of the people to
whom movement practices are directed and how non-inclusive and
self-referential they ultimately are.
We cover the court costs of our friend because we love him and he is our
friend even though the way he has sometimes existed is foreign to us or did
not serve the political purity of how we imagine a political subject.
We do not fetishize robberies and dealing drugs, but we do understand them
and do not regard them as an unacceptable means of securing survival or
claiming a life without work.

If you agree with the above, we will be happy to see you!
If more money is collected, it will be given to collectives dealing with
immigration.

Community exists only in the context of unique relationships. The community
doesn't exist. There is only the community which circulates.

Sexist, racist, homophobic, transphobic, fatshaming, ableist behaviors will
not be tolerated

hip hop live:
Line up: mov x kapsimo x kaio x 2εγω x vane x stinky x yujin, ακροβάτης,
ariyal

Dj set follows with electro, techno


Λάιβ/πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης για δικαστικά έξοδα φίλου

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 25 Ιουνίου 20h