Τρίτη 17 Απριλίου 2018 στις 18.30

Μάθημα αυτομόρφωσης για το Κεφάλαιο του Μαρξ

Εξίσωση του γενικού ποσοστού κέρδους με τον ανταγωνισμό. Αγοραίες τιμές και αγοραίες αξίες

Αυτήν την Τρίτη ξαναγυρίζουμε στα μαθήματα με το 13ο φετεινό μάθημα με τίτλο:

Εξίσωση του γενικού ποσοστού κέρδους με τον ανταγωνισμό. Αγοραίες

τιμές και αγοραίες αξίες

Δομή του μαθήματος:

1) Εισαγωγή (ποιο είναι το θέμα του 10ου κεφαλαίου με τον

παραπάνω τίτλο, πώς σχετίζεται με τα προηγούμενα κεφάλαια του 3ου

τόμου, και γιατί είναι σημαντικό από προλεταριακή σκοπιά)

2) Συγκριτική παρουσίαση των θεωρητικών προσεγγίσεων για τον

ανταγωνισμό στον 3ο τόμο του Κεφαλαίου με την Κλασσική Πολιτική

Οικονομία (A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill), τη Νεοκλασσική

Οικονομική Θεωρία και τη Μετακεϋνσιανή Θεωρία.

3) Παρουσίαση του 10ου κεφαλαίου. Δηλ. σελίδες 218-252.

http://daskapital.espivblogs.net

Ομάδα Αυτομόρφωσης για το Κεφάλαιο του Μαρξ

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1586585/